Registrovat

Informace dle nařízení EU o ochraně osobních údajů (EU-GDPR)

V naší databázi jsou mimo jiné zpracovány údaje o jménech, názvech firem, adresách, profesních aktivitách, majetkových poměrech, možných závazcích jakož  i údaje o platební morálce.

Data pocházejí částečně z veřejně přístupných zdrojů jako jsou veřejné rejstříky, internet, tisk a další média a dále z přenosu dat o otevřených pohledávkách.

Účelem zpracování dat je poskytování informací o kredibilitě poptávané osoby/společnosti včetně dalších informací týkajících se bonity a využití pro zajištění inkasních služeb. Právním podkladem pro zpracování je čl. 6 odst. 1f) EU-GDPR.

Informace o údajích, které jsou u nás zpracovávány, smějí být dle čl. 6 odst. 1f) EU-GDPR poskytnuty pouze v případě, kdy zákazník věrohodně doloží oprávněný zájem na znalosti takových informací. Pokud jsou informace poskytovány mimo území států EU, probíhá toto na základě tzv. standardních smluvních klauzulí, které naleznete na odkazu:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/, a které si i můžete nechat zaslat. Oprávněným zájmem ve výše uvedném smyslu může být: rozhodnutí o kreditu, navázání obchodního spojení, účastnické poměry, pohledávka, prověření bonity,  smlouva o pojištění, pohledávka po splatnosti, informace o exekuci.

K našim zákazníkům patří v tuzemsku i v zahraničí činné úvěrové instituce, leasingové společnosti, pojišťovny, telekomunikační společnosti, společnosti zabývající se správou pohledávek, zasilatelské společnosti, velko- i maloobchodní firmy, které dodávají zboží nebo poskytují služby na fakturu.

Data jsou skladována po takovou dobu, která je nutná ke splnění účelu skladování. To znamená zpravidla po dobu tří let. Po uplynutí této doby je prověřeno, zda je skladování nadále nutné, a pokud ne, jsou informace ihned vymazány. V případě splnění skutkového stavu jsou data vymazána přesně po třech letech od splnění.

Současně máte právo na informace, které máme k dispozici o Vaší osobě. Pokud by tato data neměla odpovídat skutečnosti, máte nárok na jejich opravu. Pokud jsou Vaše data neúplná, máte nárok na jejich doplnění.

Pokud jste dali souhlas se zpracováním dat, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Poskytování Vašich dat naší společnosti není právně ani smluvně stanoveno. Nejste povinni nám poptávaná data poskytnout. Pokud nám však data neposkytnete, může tato okolnost snížit Vaši kredibilitu vůči poskytovateli úvěru nebo dodavateli, což může mít za následek zamítnutí úvěru nebo obchodní spolupráce.

Zpracování námi skladovaných dat probíhá z legitimních důvodů věřitelů, jejich zájmů, práv a svobod a ochrany úvěrů anebo slouží k potvrzení, uplatnění nebo obraně právních nároků.  Pouze u důvodů, které vyplynou ze zvláštních situací a musí být prokazovány, můžete zpracování Vašich osobních dat rozporovat. Pokud takové zvláštní důvody prokazatelně existují, nebudou data nadále zpracovávána.